Dret Laboral
·Accidents laborals
·Acomiadaments
·Extinció de contractes
·Reclamacions salarials
·Classificació professional
·Mobbing
·Expedients de regulació d'ocupació
·Contractació ·Seguretat social
·Inspecció de treball

Dret Penal
·Responsabilitat penal
·Circulació

 

Dret Matrimonial i de família
·Separacions
·Divorcis
·Modificacions de convenis ·Incapacitacions
·Tuteles

Dret Civil
·Contractació
·Immobiliari i registral
·Successions ·Responsabilitat civil ·Arrendaments
·Propietat horitzontal
·Banca
·Assegurances

 

Dret administratiu
·Responsabilitat patrimonial de l'administració
·Recursos administratius ·Contenciós administratiu
·Règim sancionador ·Associacions

Dret sanitari
·Responsabilitat per negligència mèdica